Ważne terminy

L.p.

Czynność

Termin

Osoba odpowiedzialna

1.

Spotkania informacyjne dyrektora szkoły z uczniami klas maturalnych.

do 30. września oraz zgodnie z potrzebami

Przewodniczący SZE (Dyrektor Szkoły)

2.

Wychowawcy informują uczniów o zasadach matury na lekcjach wychowawczych.

do 30. września oraz na bieżąco

Wychowawcy klas

3.

Wychowawcy informują rodziców o zasadach matury na zebraniu inaugurującym rok szkolny.

do 30. września

Wychowawcy klas

4.

Udostępnienie materiałów informacyjnych na temat matury w bibliotece, u Dyrektora szkoły, u wychowawców, na szkolnej stronie internetowej, w gablotach na korytarzu w widocznym miejscu.

do 30. września oraz w miarę pozyskiwania informacji 

Przewodniczący SZE (Dyrektor Szkoły) oraz wychowawcy klas

5.

Nauczyciele przedmiotów maturalnych informują o standardach egzaminacyjnych i na bieżąco udzielają wyjaśnień.

do 30. października

Nauczyciele przedmiotów maturalnych

6.

Składanie przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły) pisemnej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w bieżącym roku szkolnym.

do 30. września

uczeń, wychowawca, przewodniczący SZE

7.

Zdający, który ubiega się o prawo przystąpienia do egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych, składa dyrektorowi szkoły wniosek o dostosowanie egzaminu wraz z kserokopią opinii wydanej przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, zaświadczeniem lekarskim lub orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania.

do 5. lutego

uczeń

8.

Ogłoszenie harmonogramu części pisemnej egzaminu, ogłoszonego przez dyrektora.

w I semestrze

Przewodniczący SZE (Dyrektor Szkoły)

9.

Powołanie przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych.

do 4. marca

Przewodniczący SZE (Dyrektor Szkoły)

10.

Powołanie zastępcy PSZE i pozostałych członków SZE.

do 4. marca

Przewodniczący SZE (Dyrektor Szkoły)

11.

Przekazanie uczniom  treści komunikatu dyrektora CKE dotyczącego pomocy, z jakich mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu z poszczególnych przedmiotów oraz ustaleń o zasadach korzystania z tych pomocy.

do 4. marca

Przewodniczący SZE (Dyrektor Szkoły)

12.

Ogłoszenie harmonogramu części ustnej egzaminu i przesłanie go niezwłocznie dyrektorowi OKE.

do 4. marca

Przewodniczący SZE (Dyrektor Szkoły)

13.

Powołanie zespołów nadzorujących przebieg egzaminu pisemnego.

do 4. marca

Przewodniczący SZE (Dyrektor Szkoły)

14.

Złożenie ostatecznych deklaracji maturalnych.

do 5. lutego

uczeń/absolwent

15.

Przekazanie do OKE deklaracji wyboru przez uczniów przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym.

do 15. lutego

Przewodniczący SZE (Dyrektor Szkoły)

16.

Dyrektor szkoły szkoli radę pedagogiczną zakresie procedury egzaminu maturalnego oraz stosowania wewnątrzszkolnej instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w sesji wiosennej.

przełom marca i kwietnia

Przewodniczący SZE (Dyrektor Szkoły) 

17.

Uczeń/absolwent przekazuje przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego(dyrektorowi szkoły) za pośrednictwem nauczyciela języka polskiego, podpisany imieniem i nazwiskiem ramowy plan swojej prezentacji.

tydzień przed terminem egzaminu maturalnego

uczeń/absolwent

18.

Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, którzy ubiegają się o zwolnienie z egzaminu z danego przedmiotu, przedstawiają przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady, na podstawie, którego przewodniczący SZE stwierdza uprawnienie do zwolnienia z egzaminu.

nie później niż dzień przed terminem egzaminu z danego przedmiotu

uczeń/absolwent

19.

Zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych.

29.04.2016 r.

Przewodniczący SZE (Dyrektor Szkoły)

20.

Rozpoczęcie egzaminów maturalnych.

4.05.2016 r.

Przewodniczący SZE (Dyrektor Szkoły)

21.

Zakończenie egzaminów maturalnych.

24.05.2016 r.

Przewodniczący SZE (Dyrektor Szkoły)

22.

Egzamin maturalny w terminie dodatkowym dla absolwentów, którzy z przyczyn losowych nie mogli wziąć udziału w egzaminie zgodnie z harmonogramem.

od 1.06.2016 r. do 17.06.2016r.

Przewodniczący SZE (Dyrektor Szkoły)

23.

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym dla absolwentów, którzy nie zdali egzaminu dokładnie z jednego przedmiotu w części ustnej lub pisemnej i przystąpili do egzaminu ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych.

Egzamin ustny:

sierpień 2016 r.

Egzamin pisemny: sierpień 2016 r.

Przewodniczący SZE (Dyrektor Szkoły)

srebrne-liceum-2016

kwiecień 2020
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

  Należymy do szkół stowarzyszonych UNESCO       Uzyskaliśmy dyplom Fundacji "Azylu Pod Psim Aniołem"   Uczniowie szkoły biorą udział w akcji "Mam haka na raka"