Zasady Rekrutacji IV Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Warszawie na rok szkolny 2016/2017

pobierz regulamin

§ 1. Podstawa prawna:

 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U z 2004r. Nr 256 poz.2572 z poźn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych § 23 pkt 2 i 3 (Dz. U. Nr 26 poz. 232 ze zmianami)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 lutego 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego § 2 ust. 2 (Dz. U. Nr 46 poz. 432 z 2002 r. ze zmianami),
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22.11.2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
 6. Zarządzenie Nr 6 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy rekrutacji do IV Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Warszawie.
 2. O przyjęcie do klasy pierwszej może ubiegać się absolwent gimnazjum.
 3. Rekrutacja do szkoły prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego.

§ 3. Szkolna Komisja Rekrutacyjna

 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Liceum powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną (w skrócie SKR), wyznacza jej przewodniczącego oraz określa zadania członków.
 2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna:
  1. podaje informację o warunkach rekrutacji,
  2. przeprowadza postępowanie rekrutacyjne, zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie,
  3. ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia, oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia,
  4. ogłasza listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (lub informację o liczbie wolnych miejsc) oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia,
  5. sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego.
 3. Szkolna Komisja Rekrutacyjna podejmuje wszelkie decyzje związane z rekrutacją.

§ 4. Dokumenty

  1. Wymagane:
   1. Wniosek o przyjęcie (wydrukowany z Systemu) potwierdzony podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna.
   2. Kopia świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum. Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.
  2. W przypadku podjęcia decyzji o wyborze szkoły:
   1. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia o szczegóło¬wych wynikach egzaminu gimnazjalnego
   2. Karta zdrowia.
   3. 3 fotografie.
   4. Pisemne poświadczenie woli (potwierdzenie wyboru szkoły) przez kandydata, który znalazł się na liście kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.
  3. Dodatkowe (tj. takie, które kandydat może dołączyć, jeśli chce z nich skorzystać)
   1. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
   2. zaświadczenie o przysługujących preferencjach w przypadku jednakowej liczby punktów (§ 6),
    • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
    • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne wg ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
    • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
    • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą
    • opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej,
   3. Dokumenty, o których mowa w p. a) oraz p. b) są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu.
   4. Dokumenty, o których mowa w p. a) oraz p. b) mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
   5. Oświadczenia, o których mowa w p. a) oraz p. b) składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
   6. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego,

W procesie rekrutacji uwzględniane będą tylko dokumenty złożone na pierwszym etapie rekrutacji.

§ 5. Zasady ogólne rekrutacji

 1. Kandydaci do klas pierwszych składają w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru kwestionariusze - wnioski wydrukowane z Systemu wraz z niezbędnymi kopiami zaświadczeń (kopie zaświadczeń muszą być potwierdzone przez szkoły, w których są one wymagane).
 2. Szkoła przyjmuje wyłącznie wnioski podpisane przez kandydata i rodziców (prawnych opiekunów).
 3. W Systemie Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji:
  1. kandydat określa pozycję swoich preferencji przyjęcia do danego oddziału,
  2. każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeśli do żadnego ze wskazanych oddziałów nie uzyskał wystarczającej liczby punktów zapewniających mu przyjęcie,
  3. jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą go do przyjęcia do większej liczby oddziałów - zostaje on przydzielony do tego i tylko do tego oddziału, który określił jako najbardziej przez niego preferowany,
  4. kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, nie będzie umieszczony na listach do przyjęcia do oddziałów o niższych preferencjach, choćby spełniał kryteria przyjęć do tych oddziałów.
 4. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły składając dokumenty, posługuje się kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu, poświadczonymi przez dyrektora gimnazjum, do którego uczęszczał. Kandydat składa jedną kopię dokumentów do szkoły pierwszego wyboru.
 5. Kandydat umieszczony na liście przyjętych do danej szkoły składa oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginały świadectwa i zaświad-czenia o wynikach egzaminu.
 6. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w terminie ustalonym przez Kuratora Oświaty.
 7. Warunkiem przyjęcia do IV LO jest złożenie pisemnego oświadczenia potwierdzającego wybór i dostarczenie oryginałów dokumentów w terminie określonym w terminarzu.
 8. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego w wyniku postępowania rekrutacyjnego lokata na liście kandydatów do liceum.
 9. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8, są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności.
 10. O przyjęciu do klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor Liceum.
 11. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów określonych w § 4 pkt 1, spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku braku zaświadczeń i opinii, o których mowa w § 4 pkt 3 - nieuwzględnienie tych osiągnięć i uprawnień w procesie rekrutacyjnym.
 12. Złożenie oryginału świadectwa i pozostałych dokumentów w terminie określonym w termina-rzu jest potwierdzeniem wyboru IV Liceum Ogólnokształcącego i podstawą do umieszczenia na liście przyjętych do Liceum.
 13. Kandydaci w trakcie postępowania rekrutacyjnego otrzymują za swoje osiągnięcia liczbę punktów określoną w § 7.
 14. O kolejności na liście kandydatów do liceum decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
 15. W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów stosuje się ustalenia zawarte w § 6.
 16. Liczbę kandydatów przyjętych określa Dyrektor i SKR w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Przewiduje się w każdym z oddziałów po 30 uczniów.
 17. W terminie 7 dni od ogłoszenia listy rodzic kandydata może wystąpić do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego oddziału.
 18. W terminie 5 dni od złożenia wniosku Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia do danego oddziału. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 19. Dalsze postępowanie reguluje Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz.7), art. 20zc, ust. 8,9.

§ 6. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria, o których mowa, mają jednakową wartość.

§ 7. Zasady punktacji

  1. Sposób przeliczania na punkty ocen wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę:

 

  – 20 punktów –   stopień celujący
  – 16 punktów –   stopień bardzo dobry
  – 12 punktów –   stopień dobry
  – 8 punktów –   stopień dostateczny
  – 2 punkty –   stopień dopuszczający

 

Klasa Przedmioty zaliczane w 2016/2017 r.
do punktacji ogólnej
I A
Matematyczno – angielska
j. polski, matematyka, fizyka, chemia
I B
Geograficzno – społeczna
j. polski, matematyka, geografia, historia
I C
Matematyczno – angielska
j. polski, matematyka, fizyka, chemia
I D
Matematyczno – geograficzna
j. polski, matematyka, fizyka, geografia
I E
Biologiczno – chemiczna
j. polski, matematyka, biologia, chemia
I H
Humanistyczna
j. polski, matematyka, historia, geografia

 

 1. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, przyznaje się 5 punktów.
 2. Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych w świadectwie ukończenia gimnazjum:
  1. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
   • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
   • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
   • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;
  2. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
   • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
   • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty,
   • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty;
  3. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –10 punktów,
   • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
   • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
   • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
   • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;
  4. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
   • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,
   • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
   • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
   • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
  5. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
   • międzynarodowym – 4 punkty,
   • krajowym – 3 punkty,
   • wojewódzkim – 2 punkty,
   • powiatowym – 1 punkt.
  6. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów.
  7. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 2 punkty.
 3. Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego odbywa się według następujących zasad:
  szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej z:
  • języka polskiego,
  • historii i wiedzy o społeczeństwie,
  • matematyki,
  • przedmiotów przyrodniczych
  • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
  mnoży się przez 0,2;
 4. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:
   1. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
    • celującym – 20 punktów,
    • bardzo dobrym – 16 punktów,
    • dobrym – 12 punktów,
    • dostatecznym – 8 punktów,
    • dopuszczającym – 2 punkty;
   2. historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
    • celującym – 20 punktów,
    • bardzo dobrym – 16 punktów,
    • dobrym – 12 punktów,
    • dostatecznym – 8 punktów,
    • dopuszczającym – 2 punkty;
   3. oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych

  dzieli się przez 2;
   1. biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
    • celującym – 20 punktów,
    • bardzo dobrym – 16 punktów,
    • dobrym – 12 punktów,
    • dostatecznym – 8 punktów,
    • dopuszczającym – 2 punkty;
   2. oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych

  dzieli się przez 4;
  1. języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
   • celującym – 20 punktów,
   • bardzo dobrym – 16 punktów,
   • dobrym – 12 punktów,
   • dostatecznym – 8 punktów,
   • dopuszczającym – 2 punkty.
 5. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.


Warszawa, 26. lutego 2016 r.

srebrne-liceum-2016

kwiecień 2020
P W Ś C Pt S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

  Należymy do szkół stowarzyszonych UNESCO       Uzyskaliśmy dyplom Fundacji "Azylu Pod Psim Aniołem"   Uczniowie szkoły biorą udział w akcji "Mam haka na raka"